Statut Niepublicznego Przedszkola Radosne Słoneczko w Rzeszowie Drukuj
Wpisany przez Dyrekcja   

Statut

Niepublicznego Przedszkola

„Radosne Słoneczko” w Rzeszowie

Podstawa  prawna:

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

2.     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego z późn.zmianami..

4.     Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

5.     Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka.

6.     Koncepcja Pracy Przedszkola.

7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach znowelizowane w sierpniu 2018r. z późn. zmianami.

8.     Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017 w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej z późn. zmianami.

9.    Rozporządzenie MEN w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Przedszkole „Radosne Słoneczko” zwane dalej „przedszkolem” jest Przedszkolem niepublicznym.

Właścicielem i osobą prowadzącą Przedszkole jest Aneta Hałajko.

Siedziba Przedszkola mieści się w Rzeszowie przy ulicy Władysława Stanio 15.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Podkarpacki Kurator Oświaty.

Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści:

Niepubliczne Przedszkole

„Radosne Słoneczko” w Rzeszowie

35-330 Rzeszów ul. Władysława Stanio 15

tel. 504002936

NIP 8133360523 REGON 180895684

Organ prowadzący przedszkole zapewnia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowania go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasadę solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Organizacja przedszkola

§ 2

1.     Przedszkole funkcjonuje cały rok, tzn. również w wakacje. Rok szkolny rozpoczyna się 01 września danego roku i kończy 31 sierpnia kolejnego roku.

2.     Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 700 do 1700 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3.     Dyrektor przedszkola ustala corocznie dni wolne od pracy przeznaczone na dezynfekcję, malowanie, drobne remonty. Informacje o dniach wolnych przedstawia do wiadomości Rodziców oraz wszystkich pracowników pisemnie w formie ogłoszenia na co najmniej 2 miesiące przed planowanym dniem wolnym.

4.     Podstawową jednostką administracyjną Przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Grupą opiekuje się wychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe.

5.     Liczbę grup i dzieci w grupach ustala się corocznie zgodnie z zawartymi Umowami z Rodzicami. W przedszkolu mogą funkcjonować dwie grupy do 20 dzieci, trzy grupy do 13 dzieci, oraz jedna grupa do 16 dzieci.

6.     W okresie ferii oraz wakacji szkolnych przy zmniejszonej liczbie dzieci możliwa jest zmiana organizacji grup.

7.     Przedszkole jest przewidziane dla 95 dzieci.

8.     Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

a)     Budynek wolnostojący w spokojnej, kameralnej dzielnicy z dala od ruchliwych ulic, wyposażony w monitoring - widok z kamer dostępny jest dla pracowników przedszkola oraz Rodziców na miejscu w Przedszkolu.

Pomieszczenia budynku:

a)     sale zajęć dla poszczególnych grup,

b)     sanitariaty dla dzieci i personelu,

c)     szatnie,

d)     kuchnię i jadalnię,

e)     pomieszczenie administracyjne,

f)      pomieszczenie gospodarcze,

g)     ogród z placem zabaw.

h)     winda i pochylnia  prowadząca do jadalni z myślą o dzieciach o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

9.     Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora przedszkola.

10.  Ramowy rozkład dnia określający organizację pracy podany jest na tablicy ogłoszeniowej do wiadomości Rodziców.

11.  Ramowy rozkład dnia jest podstawą do ustalenia szczegółowego rozkładu dnia z uwzględnieniem wszystkich zajęć w sali i na świeżym powietrzu i posiłków. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić Ramowy rozkład dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

12.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

13.  Oprócz zajęć programowych w przedszkolu będą prowadzone zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w zakresie języków obcych, przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, zajęcia ruchowo - muzyczne, taneczne, teatralne, aerobic przedszkolaka, logopedyczne, rozwijające wyobraźnię, wrażliwość estetyczną, samodzielność i kreatywność.

14.  Nauczanie religii będzie organizowane w porozumieniu z Rodzicami.

15.  Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych 3 – 4 letnich dzieci wynosi 15 – 20 min, dzieci 5 – 6 letnich 25 – 30 min. Indywidualna praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych trwa 1 godzinę.

16.  Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna w Przedszkolu prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz Koncepcję Pracy Przedszkola, Program wychowawczy i Plan Uroczystości i Imprez.

17.  Programy realizowane przez nauczycieli uwzględniające wymagania podstawy programowej zatwierdza dyrektor Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę pedagogiczną i Rodziców. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o miesięczne plany pracy  dydaktycznej opracowane przez nauczycieli -wychowawców na podstawie zatwierdzonych programów Wychowania Przedszkolnego oraz na podstawie Programu Wychowawczego, Planu imprez i uroczystości oraz Koncepcji Pracy  Przedszkola.

18.  Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się codziennie od 01 września danego roku do 30 czerwca kolejnego roku.

19.  W czasie wakacji realizowane są wybrane zajęcia relaksacyjno - poznawcze (gry, zabawy, zajęcia ruchowe, ruchowo - muzyczne na świeżym powietrzu, konkursy, wycieczki i zawody sportowe) bez tematycznych zajęć dydaktycznych na podstawie programów relaksacyjno – poznawczych opracowanych przez nauczycieli, zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną, Rodziców i zatwierdzonych przez Dyrektora.

20.  Obowiązkowy wymiar realizowania podstawy programowej w przedszkolu wynosi 10,5 godz. w tym 1/5 zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranych programów, pozostała część czasu wykorzystana zostaje na różne formy aktywności dziecięcej czyli zabawę oraz aktywność ruchową.

21.  W organizacji pracy przedszkole realizuje procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola.

§ 3

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy oraz nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Organizuje opiekę nad dziećmi na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno –pedagogicznej i wyników  diagnoz w zakresie przyrostu umiejętności dzieci i wspiera ich rozwój poprzez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

1.     Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze określone w Ustawie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) z późn. zmianami:

a)     Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

b)     Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

c)     Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

d)     Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

e)     Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

f)      Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

g)     Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

h)     Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

i)       Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

j)       Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

k)     Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

l)       Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

m)   Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

n)     Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

o)     Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

p)     Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – np. kaszubskiego.

q)     Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2.     Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a)     zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b)     uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c)     stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d)     rozwijanie wrażliwości moralnej,

e)     kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f)      rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g)     rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h)     zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

3.     Wykonywane zadania wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu dobierane są do wieku, uzdolnień, zainteresowań dzieci i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny w czasie zabawy, zajęć dydaktycznych i wychowawczych i zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 Rozdział III

Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  umożliwiania dzieciom  podtrzymywania  poczucia  tożsamości  narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji
i ochrony zdrowia.

  § 4

I.       Zadania przedszkola związane z bezpieczeństwem

Nad bezpieczeństwem dzieci i pracowników  w przedszkolu czuwają : właściciel ,zatrudniony  pracownik BHP, dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi (kucharki i sprzątaczka). Zostały opracowane szczegółowe procedury w zakresie BHP.

1.     W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie grupy dzieci w godzinach określonych harmonogramem.

2.     Do obowiązków pracowników obsługi (sprzątaczka, kucharki) należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia zagrożenia pracownik powinien usunąć istniejące zagrożenia, zgłosić dyrektorowi lub właścicielowi przedszkola.

3.     W trakcie zajęć poza przedszkolem spacery, wycieczki. Ich organizacja odbywa  się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek. Dzieci i opiekunowie są zapoznawani przed wycieczką z zasadami bezpieczeństwa i regulaminem.

4.     W trakcie zajęć dodatkowych, takich jak, rytmika, zajęcia taneczne, języki obce i inne prowadzone na ternie przedszkola w danym roku  i na wakacjach, opiekę nad dziećmi powierza  się prowadzącym w/w zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

5.     Udział dzieci w wycieczce wymaga zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

6.     Przy organizacji wycieczek i zajęć poza teren przedszkola na każde 10 dzieci wyznacza się dodatkowo 1 osobę dorosłą. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku i zainteresowań dzieci.

7.     Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych.

 

II.    Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

1.     Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu wynika w szczególności :

a)     ze szczególnych uzdolnień,

b)     z niepełnosprawności,

c)     z choroby przewlekłej,

d)     z zaburzeń komunikacyjnych,

e)     niedostosowania społecznego,

f)      ze specyficznych trudności w uczeniu,

g)     z zaburzeń środowiskowych,

h)     z zaburzeń zachowania  i emocji,

i)       zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją  bytową dziecka i jego rodziny,

j)       i inne zawarte  rozporządzeniu w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.     Pomoc psychologczno-pedagogiczną w przedszkolu  organizuje dyrektor przedszkola we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, nauczycielami, specjalistami i terapeutami.

3.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest na podstawie Rozporządzeń MEN w sprawie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na podstawie wyników własnych diagnoz umiejętności dzieci, a także wyników analizy przyrostu umiejętności dzieci.

4.     Dyrektor corocznie  analizuje potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje przy tym z rodzicami, specjalistami, nauczycielami, opracowuje szczegółowy pogram zajęć z dziećmi.

5.     Specjaliści i nauczyciele są zobowiązani do opracowywania indywidualnych programów do pracy z dziećmi i ich ewaluacji przynajmniej raz w I i II półroczu danego roku szkolnego. Brak zamierzonych efektów w pracy dziećmi jest podstawą do zmian w programie.

6.     Wszyscy nauczyciele i specjaliści  mają obowiązek zapoznawać rodziców wynikami pracy z dziećmi w ramach pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym celu dyrektor organizuje spotkania z rodzicami, których problem dotyczy, podejmuje się na nich wspólne decyzje w sprawie zmian w programie i dalszej pracy.

7.     Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z dziećmi zaniedbanych edukacyjnie oraz zdolnymi jest dokumentowana  zapisami w dziennikach tych zajęć.

 

     III .        Zadania przedszkola w kwestii promocji i ochrony zdrowia dzieci i pracowników. 

1.     Opracowanie procedur higieny w przedszkolu dotyczących sprzątania, dezynfekcji, mycia okien, prania pościeli i innych.

2.     Organizacja zajęć ruchowo – muzycznych  dwa razy w tygodniu.

3.     Organizacja codziennych zajęć na świeżym powietrzu lub spacery w okolicy.

4.     Wprowadzanie zdrowego żywienia w oparciu o zdrowe produkty.

5.     Organizacja spotkań dzieci ze specjalistami z dziedziny medycyny, (stomatologami i lekarzami różnych specjalności) i specjalistami zdrowego żywienia.

6.     Codzienna poranna gimnastyka.

7.     Higiena mycia rąk.

8.     W codziennym wyżywieniu dzieci wprowadzamy soki  sporządzane we własnej kuchni.

 

IV.          Zadania przedszkola związane z podtrzymywaniem  poczucia u dzieci tożsamości narodowej etnicznej i religijnej i językowej dzieci.

a.      Przedszkole umożliwi dzieciom należącym do mniejszości narodowej i etnicznych oraz dzieciom posługującym się językiem regionalnym podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez: wprowadzenie języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego w miarę potrzeb, gdy do przedszkola zostanie przyjęte dziecko o w/w potrzebach.

b.     Nauki własnej historii i kultury w uzgodnieniu z rodzicami jeśli osoba prowadząca przedszkole znajdzie źródło sfinansowania w/w zajęć.

c.     Poczucie tożsamości religijnej dzieci, przedszkole zapewni poprzez organizację nauki religii na prośbę rodziców i zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Oświatowe.

                      

 

Rozdział IV

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnione przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 5

1.     Postanowienia ogólne

a)     W celu zapoznania rodziców ze szczegółowymi zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby zapewniające dziecku bezpieczeństwo opracowano Regulamin, z którym zapoznaje się rodziców na zebraniach grupowych organizowanych w związku z organizowaniem każdego roku szkolnego.

2.     Obowiązki, odpowiedzialność i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania zasad bezpieczeństwa dzieci:

a)     Rodzice lub opiekunowie w momencie ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola składają upoważnienia dla osób, które będą w ich imieniu odbierać dzieci z przedszkola.

b)     Rodzice w przypadku upoważnienia innej osoby do odebrania dziecka, przyjmują na siebie konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu.

c)     Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania ich od nauczycielki.

d)     Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

e)     Istnieje możliwość jednorazowego upoważnienia do odbierania dzieci przez inne osoby przez rodziców na piśmie. Rodzice o takim przypadku powiadamiają dyrektora lub wychowawcę.

f)      Nauczyciele sprawdzają zgodność danych osób upoważnionych przez rodziców do odbioru dzieci z ich dokumentem tożsamości.

g)     Osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających pod żadnym pozorem dziecka nie powierzamy.

h)     Długoterminowe upoważnienia rodziców dla innych osób przechowywane są w dokumentacji dziecka.

i)       Rodzice lub upoważnione osoby przyprowadzają dzieci do przedszkola zgodnie z Ramowym Planem Dnia obowiązującym w danym roku szkolnym.

j)      Rodzice odbierają dzieci do godziny 1700.

k)     Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamiany jest dyrektor przedszkola, oraz podejmowane są wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

l)      W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 1700, nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. Za opiekę i pobyt dziecka w przedszkolu po godzinie 1700 pobierana będzie dodatkowa opłata.

m)   Życzenia rodziców dotyczące zabraniania jednemu z nich odbierania dziecka muszą być udokumentowane orzeczeniem sądu.

3.     Postanowienia końcowe

a)     Do przedszkola przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci. Dzieci mocno zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

b)     Ubiór dziecka musi być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

c)     Bezpieczeństwo dzieci i własne jest priorytetem każdego dnia dla wszystkich pracowników przedszkola.

d)     W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora lub właścicieli przedszkola.

Rozdział V

Organy przedszkola oraz szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami

§ 6

1.     Osoba prowadząca

2.     Dyrektor.

3.     Dyrektor do spraw pedagogicznych

4.     Rada Pedagogiczna.

5.     Rodzice.

 

Zadania i kompetencje poszczególnych organów przedszkola

 

Osoba prowadząca

§ 7

1.     Zadania Osoby prowadzącej:

a)     zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu,

b)     zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP, i P. Poż.

c)     zawiera Umowy z Rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług przedszkola,

d)     decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych na wniosek Dyrektora i Dyrektora ds. pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi według własnej oceny, ustala dla nich zakresy obowiązków służbowych,

e)     ustala corocznie składniki opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

f)      rozstrzyga spory między wszystkimi organami przedszkola.

 

Dyrektor

§ 8

1.     Zadania dyrektora:

a)     zarządza i kieruje działalnością opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną przedszkola, we współpracy z Dyrektorem ds. pedagogicznych

b)     opracowuje Statut przedszkola oraz inną dokumentację pedagogiczną we współpracy z właścicielem, Radą pedagogiczną i Dyrektorem ds. pedagogicznych, Rodzicami na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego,

c)      reprezentuje je na zewnątrz,

d)     sprawuje opiekę nad wychowankami oraz dba o ich prawidłowy rozwój, realizuje projekty i propozycje przedłożone przez Radę pedagogiczną oraz Rodziców i Dyrektora ds. pedagogicznych,

e)       sprawuje opiekę nad dziećmi oraz tworzy warunku harmonijnego rozwoju psycho – fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

f)       współpracuje z Rodzicami i instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Przedszkola,

m)   prowadzi i archiwizuje dokumentację Przedszkola,

n)     przyjmuje oraz skreśla dzieci z listy uczęszczających do Przedszkola zgodnie z ustalonymi w Statucie zasadami,

o)     informuje Dyrektora szkoły rejonowej o niespełnieniu przez dziecko zapisane do placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.


Dyrektor do spraw pedagogicznych


1.     Zadania dyrektora:

a)     zatwierdza przedszkolny zestaw programów,

b)    zatwierdza miesięczne plany pracy dydaktycznej i wychowawczej,

c)      pełni nadzór pedagogiczny zgodnie z rozporządzeniem w tym zakresie,

d)     sprawuje opiekę nad wychowankami oraz bda o ich prawidłwiy rozwój, realizuje proejkty i propozycje przedłożone przez Radę pedagogiczną oraz Rodziców,

e)     gromadzi informację o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach,

f)       nadzoruje sposób udokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz udokumentowanie zajęć dodatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g)     kieruje jako przewodniczący pracami Rady pedagogicznej, realizuje Uchwały Rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji jak również wstrzymuje Uchwały niezgodne z przepisami prawa oświatowego,

h)   organizuje w przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczną we współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, z Dyrektorem, Osobą prowadzącą, nauczycielami, terapeutami i Rodzicami.

 

Rada Pedagogiczna

§ 9

1.     Rada Pedagogiczna sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją Programu dydaktycznego i Programu wychowawczego w Przedszkolu.

2.     W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor przedszkola, Osoba prowadząca, Dyrektor ds. pedagogicznych oraz wszyscy pracownicy pedagogiczni.

3.     Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a)     opiniowanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy,

b)     rozwiązywanie problemów wychowawczych, informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane wyłącznie Rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka,

c)     opiniowanie oceny przydatności stosowanych programów nauczania,

d)     opiniowanie wakacyjnych programów relaksacyjno - poznawczych,

e)     zatwierdzanie półrocznych i rocznych sprawozdań nauczycieli z pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Rodzice i Rada Rodziców

§ 10

1.     Radę Rodziców stanowią wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.     Współpraca z Rodzicami – Radą Rodziców będzie realizowana w następujących formach:

a)     codzienne indywidualne kontakty z wychowawcami i dyrekcją w celu wymiany informacji o dziecku,

b)     okresowe, grupowe zebrania Rodziców – Rady Rodziców z udziałem Dyrektora, Dyrektora ds. pedagogicznych, Osoby prowadzącej i nauczycieli przedszkola w celu pozyskania:

·       opinii Rodziców dotyczących realizacji programów,

·       inicjatywy i pomocy w organizacji zajęć dodatkowych,

·       pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

·       w celu wymiany informacji na tematy dydaktyczne i wychowawcze.

3.     Do podstawowych obowiązków Rodziców należy:

a)     przestrzeganie niniejszego Statutu,

b)     respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej,

c)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w ustalonym czasie zgodnie z ustalonym Regulaminem w tym zakresie,

d)     terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z zawartą Umową w dniach od 1 do 10 dnia każdego miesiąca z góry,

e)     informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

4.     Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. Rodzice przy tym mają prawo do:

a)     zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie,

b)     uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c)     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d)     wyrażania i przekazywania nauczycielom i dyrekcji wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e)     uzyskiwania informacji o uzdolnieniach i zainteresowaniach dziecka.

 

§ 11

1.     W razie powstania sporów pomiędzy organami przedszkola poszczególne organy wnoszą swoje uwagi i wnioski do osoby prowadzącej. Osoba prowadząca zgodnie ze swoimi kompetencjami wszczyna postępowanie zmierzające do rozstrzygania powstałych sporów według własnego uznania.

 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 12

1.     W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele w wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz innym wyższym i wychowaniem przedszkolnym.

2.     Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania i wychowania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy. Szanują godność dziecka i respektują jego prawa.

3.     Do zadań nauczycieli należy:

a)     wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

b)     prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

c)     stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

d)     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów organizowanych w ramach pobytu dziecka w przedszkolu,

e)     współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego,

f)      monitorowanie rozwoju dzieci, prowadzenie kart obserwacji uzyskanych efektów w pracy z dziećmi, informowanie rodziców o wynikach prowadzonych diagnoz umiejętności dzieci, współprac z rodzicami w zakresie diagnoz naprawczych,

g)     współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną w uzgodnieniu z Rodzicami,

h)     planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

i)       dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

j)       eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

k)     współdziałanie z Rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa Rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

l)       prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

m)   realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

n)     udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień,

o)     inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym,

p)     realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z działalności przedszkola.

4.     Wynagrodzenie nauczycieli ustala osoba prowadząca na podstawie Umów indywidualnych.

5.     Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych oraz ich wynagrodzenie ustala osoba prowadząca przedszkola.

 

Wychowankowie Przedszkola

§ 13

1.     Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 roku życia do roku, w którym ukończą 6 lub 7 lat. Na wniosek Rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko młodsze, które ukończyło 2,5 roku, jeżeli według swej najlepszej wiedzy uzna, że dziecko może uczęszczać do Przedszkola.

2.     Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:

a)     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)     szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,

c)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d)     poszanowania jego godności osobistej,

e)     poszanowania własności,

f)      opieki i ochrony,

g)     partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h)     akceptacji jego osoby.

3.     Dziecko ma prawo do uczestniczenia w organizowanych zajęciach dodatkowych za zgodą Rodziców.

4.     W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody Rodziców poza nagłymi przypadkami ratującymi życie lub zdrowie.

5.     Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6.     Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice (opiekunowie) na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

7.     Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe.

 

Rozdział VI

Zasady przyjmowania i skreślania Dziecka z listy wychowanków

§ 14

1.     Dzieci do Przedszkola przyjmowane będą na podstawie Umów zawartych z Rodzicami, którzy złożyli Kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola. Dzieci do Przedszkola przyjmowane będą według kolejności zgłoszeń.

a)     Ważność Umowy zawartej z Rodzicami, którzy pozostają w związku małżeńskim gwarantuje podpis jednego Rodzica.

b)     W przypadku Rodziców, którzy nie pozostają w związku małżeńskim Umowy zawierane są z jednym Rodzicem. Drugi Rodzic ma prawo sprzeciwu, jednak w sytuacjach spornych między Rodzicami decyduje Sąd Rodzinny.

2.     Liczbę dzieci corocznie ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z osobą prowadzącą.

3.     Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora przedszkola w przypadku gdy Rodzice (prawni opiekunowie):

a)     Nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce Statutu, Regulaminów Przedszkola i innych obowiązujących w placówce procedur.

b)     Nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat.

c)     Zataili informacje o stanie zdrowia dziecka mającego wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w Przedszkolu.

d)     W przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wypowiedzenia wynikający z zawartej z Rodzicami Umowy cywilno – prawnej o przyjęciu dziecka do przedszkola.

e)     Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się Rodzicom lub na adres podany przez Rodziców.

f)      Od decyzji Dyrektora służy Rodzicom (prawnym opiekunom dziecka) odwołanie w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole – osoby prowadzącej przedszkole.

 

Rozdział VII

Zasady gospodarki finansowej

§ 15

1.     Przedszkole jest placówką niepubliczną, która prowadzi działalność w oparciu o swój budżet, na który składają się środki pochodzące z dotacji z Urzędu Miasta Rzeszowa oraz czesnego ustalonego w Umowie dotyczącej przyjmowania dziecka do Przedszkola zawartej z Rodzicami.

2.    Osoba prowadząca Przedszkole zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego ustalonego w zawartej umowie w przypadkach niedających się przewidzieć zmian stosunków gospodarczych min. wysokiej inflacji, znacznego wzrostu cen towarów i usług, zmiany wysokości płacy minimalnej. O ewentualnej zmianie wysokości czesnego Osoba prowadząca przedszkole powiadomi Rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka miesiąc przed wprowadzeniem zmiany. Po uzyskaniu akceptacji przez Rodziców proponowanej zmiany zostaną sporządzone aneksy do zawartych Umów.

3.     Środkami budżetu dysponuje osoba prowadząca Przedszkole.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 16

1.     Za przestrzeganie Statutu odpowiedzialny jest Dyrektor oraz osoba prowadząca Przedszkole.

2.     Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem 01.09.2021 r.

 

Nowelizacja Statutu  01.09.2021 r.